Om Skolan

Historik

Höstterminen 1994 startade Danderyds Montessoriskola AB i en del av Fribergaskolans lokaler. Skolan har vuxit successivt och har nu nått den omfattning vi anser lämplig. Rektor på skolan är Marie Holtmar. Numer finns vi i en del av Mörbyskolans lokaler på Vendevägen 94, 182 32 Danderyd.

Sedan starten har Danderyds Montessoriskola byggt sin verksamhet på Maria Montessoris tankar om hur barns utveckling och lärande främjas. Vi anpassar Montessoripedagogiken till nutid och följer aktuell forskning. 

Skolan

Vision
Vi ser att varje barn med hjälp av Montessoripedagogiken utvecklas till  kreativa, självständiga och kritiskt tänkande människor som finner glädje i att söka kunskap.

Mål

 • Att se barnet och låta varje unik individ blomma ut.
 • Att erbjuda en spännande, variationsrik och kreativ skolmiljö.
 • Att gynna kunskapsinlärning med stöd av aktuell forskning och skickliga montessoripedagoger.


Riktlinjer för verksamheten
Våra klasser är åldersintegrerade: F, 1-2, 3-4 och 5-6. Alla lärare är montessoriutbildade. Speciallärare finns på skolan. Eleverna startar dagen med tyst läsning för att sedan övergå till att arbeta i grupp eller med sina individuella planeringar. Skoldagen är indelad i två längre arbetspass med lunch och rast emellan. Vi lägger stor vikt vid ämnet idrott och hälsa. Alla elever läser engelska från åk 1 och från åk 6 finns möjlighet att välja ytterligare ett språk. I verksamheten ingår praktisk-estetiska ämnen. I januari varje år anordnas Öppet Hus för föräldrar som är intresserade av att låta sina barn börja på vår skola.

Varje höst åker åk 4-5 på lägerskola. Övriga återkommande aktiviteter under året är samarbetsdag, skoljogg, halloweenfest, FN-samling, luciafirande, julshow, talangshow och sommarshow.

Vi arbetar för kvalitet i undervisning och inlärning genom att vi:

 • verkar för att alla elever ska uppfatta skolarbetet som meningsfullt
 • arbetar utifrån läroplanens mål och kunskapskrav
 • visar att vi har höga förväntningar på eleverna
 • alltid strävar efter arbetsro i undervisningslokalen
 • har minst ett utvecklingssamtal per termin med elev och förälder
 • satsar mycket på läs- och skrivinlärning
 • har individuella utvecklingsplaner, IUP med skriftliga omdömen för alla elever
 • fortlöpande utvärderar våra undervisningsmetoder

Vi arbetar för elevernas trygghet under dagen geom att vi:

 • bemöter alla elever med vänlighet, omtanke och hänsyn
 • uppmuntrar artighet, vänlighet och gott uppförande hos eleverna
 • hjälper eleverna att lösa konflikter
 • säger ifrån vid dåligt beteende
 • har en likabehandlingsgrupp och en tydlig plan mot all form av kränkande behandling
 • samtalar kring etik och moral

Montessoripedagogikens grundstenar

Barnets inlärning och inte pedagogens utlärning, skall vara i centrum. Här följer några viktiga grundstenar i montessoripedagogiken.

Barnet i centrum
Barnets vistelse i förskolan och skolan skall organiseras så att varje enskilt barns behov tillfredställs.

Förberedd miljö
Den förberedda miljön är konstruerad med tanke på barnens lärande och tänkande. Miljön sporrar barnens nyfikenhet och uppmuntrar dem att söka ny kunskap och är utformad så att barnen kan arbeta självständigt i den.

Åldersblandning
Motivet med åldersblandning är framför allt socialt. Genom att vara med människor i olika åldrar får barnen prova på olika roller, se sin egen och andras utveckling, tränas i hänsynstagande och se sig själv ur olika perspektiv.

Självverksamhet, dvs. eget arbete
Barnen arbetar på eget initiativ. Att arbeta självständigt öppnar vägen för utveckling av egenskaper som självdisciplin, ansvar, oberoende och hänsynstagande. Det finns oftast bara en uppsättning av montessorimateriel, vilket naturligt tränar barnet att ta hänsyn, vänta på sin tur och att samarbeta. Alla montessorimateriel går från det konkreta till det abstrakta.

Individualisering
Barnen får undervisning anpassad till var och en inom ramen för läroplanens mål.  Det innebär att, inte alla alltid får samma undervisning utan att alla får den undervisning de behöver. Vi har olika sätt att lära, olika hastighet och olika förutsättningar och vi tar tillvara på dessa olikheter.

Frihet/Ansvar
”Att vara fri är inte att göra allt man får lust att göra. Det är att kunna vara verksam utan hjälp”
- Maria Montessori

Frihet och ansvar är två sidor av samma mynt. Frihet utan ansvar kan vara förödande. Det krävs självdisciplin för att kunna använda friheten på ett konstruktivt sätt. Det är lärarnas ansvar att ge varje elev så mycket frihet och ansvar som de är mogna för. 

Fritids

På fritidshemmet lär sig barnen att ingå i sociala sammanhang och att utveckla sin identitet. De lär sig också att utifrån ålder och mognad ta ansvar för sig själv och andra. Utifrån läroplanens mål utvecklar barnen sociala, relationella, tekniska, praktiska och estetiska kompetenser. Fritidshemmet strävar hela tiden efter att förena god omsorg med genomtänkt pedagogisk verksamhet, där fokus ligger på barnens intressen och erfarenheter. Fritidspedagogiken bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationer är viktiga redskap i strävan att uppnå fritidshemmets fyra uppdrag.

Fritidshemmet präglas av Montessoriskolans devis ”hjälp mig att göra själv”. Varje aktivitet är frivillig. Detta innebär att barnet är med av egen vilja och för sin egen skull. Barnet väljer aktivitet, genomför den samt avslutar den. Detta sker i samspel och med hänsyn till övriga barn och personal. Alla aktiviteter skrivs ner i ett veckobrev som läggs ut på skolans intranät varje fredag.

Danderyds Montessoriskolas likabehandlingsplan

Den första januari 2009 fördes reglerna som rör diskriminering över till den nya diskrimineringslagen och reglerna som rör annan kränkande behandling fördes in i ett nytt kapitel i skollagen. Som tidigare gäller förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning. Diskrimineringsförbudet omfattar även de två nya grunderna könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Även annan kränkande behandling som mobbning omfattas av lagen. Lagen innebär att varje form av kränkande behandling mellan elever, mellan elev och lärare är otillåten. I skollagen ersätter en årlig plan den likabehandlingsplan som huvudmannen haft ansvar att upprätta. Syftet med ändringen är att skärpa bestämmelsen så att en plan ska upprättas årligen, inte bara följas upp och ses över.

Läs mer