Danderyds Montessoriskolas likabehandlingsplan

Den första januari 2009 fördes reglerna som rör diskriminering över till den nya diskrimineringslagen och reglerna som rör annan kränkande behandling fördes in i ett nytt kapitel i skollagen. Som tidigare gäller förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning. Diskrimineringsförbudet omfattar även de två nya grunderna könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Även annan kränkande behandling som mobbning omfattas av lagen. Lagen innebär att varje form av kränkande behandling mellan elever, mellan elev och lärare är otillåten. 

I skollagen ersätter en årlig plan den likabehandlingsplan som huvudmannen haft ansvar att upprätta. Syftet med ändringen är att skärpa bestämmelsen så att en plan ska upprättas årligen, inte bara följas upp och ses över.

Utifrån likabehandlingsarbetet har skolan två uppgifter:

 • Att förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling
 • Att främja likabehandling oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder


Vision

 • Vår skola präglas av respekt för människors olikheter
 • Vår skola ska vara trygg för alla och fri från diskriminering och kränkande behandling


Mål

 • Alla elever skall känna sig trygga.
 • Ingen elev får utsättas för kränkande behandling eller diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.


Rektor skall enligt lag:

 • se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan
 • se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder samt annan kränkande behandling.
 • årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal och elever.
 • se till att utredning görs och att åtgärder vidtas om skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer
 • se till att skolpersonal har gemensamma rutiner för hur de dokumenterar anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtagits.


Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att:

 • följa skolans likabehandlingsplan.
 • ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling.
 • se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks.
 • dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtas.
 • bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling, där den enskilda läraren är berörd, följs upp.


Det är alla elevers gemensamma ansvar att:

 • påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan.


Personer som elever på vår skola kan prata med:

 • föräldrar
 • lärare
 • rektor
 • skolsköterskan eller någon annan i likabehandlingsteamet


Elevers rätt till stöd/hjälp

Den utsatta eleven avgör om ett beteende eller en behandling är kränkande.
Eleven har rätt att få stöd/hjälp när han/hon känner sig kränkt.
Åtgärderna diskuteras i samråd med eleven.
 

Vad står begreppen för?

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter – tjejer som killar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Direkt och indirekt diskriminering

En elev får varken bli diskriminerad, dvs missgynnad genom särbehandling på grund av de olika diskrimineringsgrunderna eller indirekt diskriminerad, dvs missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler med mera tillämpas så att de i praktiken får en diskriminerande effekt.

Trakasserier

Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.

Annan kränkande behandling

Med annan kränkande behandling menas en kränkning av en elevs värdighet som saknar koppling till en diskrimineringsgrund.

Uppträdandet som kränker en elevs värdighet kan vara:

 • fysiska (slag, knuffar)
 • verbala (hot, svordomar, öknamn)
 • psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer)
 • texter och bilder (sms, mms, fotografier, msn, skrivna meddelanden och olika webbcommunities).


Mobbning

En situation definieras som mobbning när en elev upprepade gånger eller under en längre tid utsätts av andra elever/annan elev för handlingar, uppträdande som av den utsatte/a eleven upplevs som obehagliga och/eller plågsamma. En kränkning som sker vid ett enstaka tillfälle är inte att betrakta som mobbning.
Vårt arbete för att förebygga och upptäcka alla former av kränkande behandling.

Likabehandlingsteamet

Ingen elev ställs utan ett tydligt och aktivt skydd. Skolan bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka alla former av kränkande behandling. Om en elev påtalar att han/hon blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling utreder skolans likabehandlingsteam situationen och arbetar för att förhindra fortsatt kränkning.

På vår skola dokumenterar vi utredning/åtgärder och uppföljning gällande diskriminering och kränkande behandling.

På vår skola vidtar vi nedanstående åtgärder om kränkningar inträffar:

 • Likabehandlingsteamet informeras.
 • Samtal med de utsatta/utsatte
 • Samtal med förövaren/förövarna
 • Kontakt med vårdnadshavare
 • Åtgärderna dokumenteras.


Uppföljning

Om kränkningarna inte upphör vidtas stödåtgärder.

 • Rektor kallar elev, lärare, vårdnadshavare och representant från likabehandlingsteamet till möte.
 • Åtgärdsprogram upprättas.


Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form kränkande behandling av en vuxen följs nedanstående plan:

 1. Händelsen anmäls till rektor.
 2. Vårdnadshavare informeras
 3. Rektor utreder. Åtgärder och följer upp ärendet. Dokumentation görs.
 4. Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes föräldrar.
 5. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur undervisningen med berörd elev fungerar.


Uppdaterad aug -13

Metoder för att förebygga och upptäcka all form av kränkande behandling:
En viktig utgångspunkt är att den som uppger sig vara kränkt alltid tas på allvar.

Information:
Rektor informerar ny personal samt föräldrar vid det första föräldramötet på höstterminen om vår värdegrund och vår handlingsplan mot alla former av kränkande behandling. Pedagogerna informerar eleverna. 

Vuxnas attityder och agerande:
Ömsesidig respekt och tolerans för olikheter ska prägla personalens förhållningssätt mot eleverna och varandra. Alla vuxna som arbetar på skolan har ansvar för att verka för ett positivt klimat samt att vara lyhörda och observanta på trivsel bland eleverna.

Elevinflytande:
Via elevråd och klassråd och fritidsråd får eleverna möjlighet att påverka och vara delaktiga i ansvaret för skolmiljön och utformningen av vår likabehandlingsplan.

Värdegrundsarbete:
Kompissamtal och värderingsövningar ingår regelbundet i undervisningen. Samtal kring moral och etik genomsyrar allt arbete. Eleverna arbetar med Grace och artighetsövningar.

Förväntansdokument och trivselregler:
Skolans förväntansdokument och trivselregler förankras, utvärderas och uppdateras regelbundet med elever, personal och föräldrar.

Rasttillsyn:
Personal från alla klasser är rastvakter enligt schema. Rastvakterna leder meningsfulla aktiviteter och finns till hands för att stötta kamratrelationer.

Gemensamma aktiviteter:
Gemenskapen stärks i åldersblandade grupper. Musikföreställningar, samarbetsdagar, talangshower, utflykter och julpyssel är exempel på aktiviteter där hela skolan deltar.
Skolresa och lägerskola arrangeras årligen för de äldre eleverna.

Arbetsenhetsmöten:
Varje AE har likabehandling som en stående punkt på dagordningen. Varje vecka ges en lägesbeskrivning av det sociala klimatet och trivseln bland eleverna samt möjlighet till åtgärd om problemen upptäcks.

Utvecklingssamtal:
Elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling tas upp vid de terminsvisa utvecklingssamtalen. Vid samtalen tas frågor kring trivsel och trygghet upp.

Processbeskrivning och utvärdering:
Enkäter med avseende på trivsel och trygghet till alla elever och personal. 
Enkät till alla föräldrar avseende hur de upplever att skolan arbetar med trivsel, trygghet, mobbning och kränkande behandling. 
Danderyds kommunundersökning gällande bl.a. trivsel och trygghet i år F, 2 och 5.
Diskussioner och aktivt arbete med värdegrund och likabehandlingsplan tillsammans med eleverna under hela läsåret.
Personal, föräldrar och elever upprättar ny likabehandlingsplan.